Projekt "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli"

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów/tek do wykonywania zawodu nauczyciela. Partnerem projektu jest Miasto Słupsk.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:
1. Opracowanie nowego Programu Praktyk Pedagogicznych.
2. Warsztaty edukacyjne dla 60 opiekunów/nek praktyk (OP) z placówek oświatowych uczestniczących w projekcie.
3. Realizacja praktyk pedagogicznych obejmuje odbycie praktyk pedagogicznych przez 130 studnetów/tki AP w Słupsku kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, w placówkach oświatowych uczestniczących w projekcie. Zadanie obejmuje również doposażenie Szkół Podstawowych i Przedszkoli w nowoczesne narzędzia edukacyjne i sprzęt multimedialny.
4. Wykłady i wyjazdy studyjne dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.