PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4

IM. GUSTAWA MORCINKA

W SŁUPSKU

" JACY BĘDZIEMY?"

Spis treści

IWstęp ................................................................................................s.3

II Warunki realizacji programu ...................s.4

III Cele i zadania wychowawcze szkoły i nauczycieli .........s.5

IV Metody i formy pracy wychowawczej ................s.8

V Plan działań wychowawczych

1.Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w pionach klas .......................................s.9

2. Zadania wychowawcze ......................................................s.10

VI Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych .....s.14

VII Wzorzec osobowy absolwenta .................................................s.17

VIII Strategie zapewniające realizację zadań wychowawczych .....s.18

IX Załączniki ........................................................................................s.19

"Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna."

T. Gadacz

Wychowanie jest uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.

Program Wychowawczy Szkoły został oparty na wizji i misji szkoły. Obejmuje on wszystkie działania szkoły o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez ogół nauczycieli, którzy wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców. Mając na uwadze rozwój osobowy ucznia, realizatorzy programu współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości swoich wychowanków zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw. Integracji tej służy kształcenie zintegrowane oraz realizacja ścieżek edukacyjnych o charakterze dydaktyczno - wychowawczym: edukacja czytelnicza i medialna, edukacja ekologiczna, edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w społeczeństwie: wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe regionu, wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Podstawą pracy wychowawców są klasowe plany pracy wychowawczej, w których zawarte treści są ściśle powiązane z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki oraz uwzględniają zapisy zawarte w Statucie i Regulaminie Szkoły.

Realizowany w szkole program został opracowany w oparciu o akta prawne:

 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 z późn. zmianami).

II Warunki realizacji programu

1.Uczestnicy programu:

 • nauczyciele (wszystkich przedmiotów) i wychowawcy,
 • pracownicy administracyjno-gospodarczy,
 • uczniowie,
 • rodzice,

2. Czynniki wpływające na realizację programu:

 • postawa i zaangażowanie rodziców,
 • samodzielność uczniów,
 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności na temat wychowania przez rodziców, nauczycieli i wychowawców,
 • postawa nauczycieli i wychowawców,

3. Osoby i instytucje wspierające działalność programową:

 • rodzice,
 • nauczyciele i wychowawcy,
 • Samorząd Uczniowski,
 • organizacje i instytucje zajmujące się wspomaganiem procesów wychowawczych.

III Cele i zadania wychowawcze szkoły i nauczycieli

Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych

I1. Cele pracy wychowawczej:

1.    Kształtowanie nawyków społecznego współżycia

2.    Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów prowadzących do uporządkowanego rozumienia świata

3.    Rozwijanie u uczniów świadomej motywacji poznawczej

4.    Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości etycznej i moralnej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych

5.    Umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania celów

6.    Rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego

7.    Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego

8.    Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego

9.    Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej

10.  Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej

11.  Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną

12.  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej

13.  Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

14.  Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

15.  Przygotowywanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji

16.  Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media

17.  Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

1.    Poznawanie wartości

2.    Rozwijanie postawy patriotycznej - zapoznanie z symbolami narodowymi, ważnymi rocznicami państwowymi i religijnymi

3.    Rozwijanie zainteresowań przeszłością rodziny i narodu i rozwojem kultury

4.    Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych

5.    Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia

6.    Kształtowanie postawy szacunku do świata przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan

7.    Umożliwienie uczniom kontaktu z dziełami sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze

8.    Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania ( w szczególności gier i demoralizujących stron internetowych)

9.    Stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej, zapoznanie z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz zasadami uprawiania przez uczniów dyscyplin sportowych

10.  Uczenie szacunku dla siebie i innych

11.  Ukazywanie sensu praw i obowiązków , zasad i reguł , nakazów i zakazów obowiązujących w grupie rówieśniczej, szkole , rodzinie, społeczności lokalnej

12.  Przygotowanie do rozpoznawania komunikatów medialnych

13.  Wskazywanie zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych dla zdrowia

14.  Tworzenie warunków do kształtowania umiejętności właściwego zachowania się podczas konfliktu w relacjach społecznych

15.  Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

16.  Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną

17.  Wspieranie prawidłowych relacji społecznych , w tym koleżeństwa i przyjaźni

18.  Umożliwienie poznanie regionu i jego kultury

19.  Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym

3. Zadania nauczyciela

 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • uczy traktowania wiadomości przedmiotowych , stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny , prowadzący do lepszego rozumienia świata
 • pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą
 • dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem
 • bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie
 • stosuje zasady i metody zgodne z możliwościami i ograniczeniami uczniów, ich potrzebami, oczekiwaniami, uzdolnieniami i zainteresowaniami.
 • wykorzystuje sytuacje wychowawcze do aktywizacji i usamodzielniania uczniów
 • kształtuje umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.
 • pomaga w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości;

4. Zadania wychowawcy

 • wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju
 • integruje zespół klasowy
 • inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami
 • pomaga odkrywać godność człowieka
 • wspiera rodziców w procesie wychowania
 • wdraża do samodzielności i odpowiedzialności
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej
 • mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami .

IV Metody i formy pracy wychowawczej

1. Metody realizacji programu

 • gry i zabawy,
 • dyskusje,
 • konkursy, turnieje, potyczki
 • wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,
 • lekcje biblioteczne,
 • lekcje w środowisku naturalnym, scenki rodzajowe, drama
 • twórczość artystyczna dzieci,
 • lekcje w muzeach i galeriach.
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • imprezy okolicznościowe i środowiskowe.
 • praca w kołach zainteresowań
 • działania w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych
 • edukacja wychowawcza rodziców

2. Formy pracy

 • praca zbiorowa,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.

V Plan działań wychowawczych

1. Priorytetowe cele i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach

Klasa

Cel wychowania

Efekty działań wychowawczych

I

"Moje miejsce

w grupie"

Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać.

Uczeń:

. ma poczucie przynależności do klasy,

. współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy,

. dostosowuje się do norm i przestrzega je.

II

" Umiem zachować się w każdej sytuacji"

Uczeń posiada nawyki

dobrego zachowania

i efektywnej współpracy,

komunikowania się

z rówieśnikami oraz

dorosłymi.

Uczeń:

. zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

. postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,

. szanuje siebie, młodszych, rówieśników

i dorosłych,

. zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

III

" Znam swoje prawa i obowiązki"

Uczeń wykazuje wiarę

we własne możliwości

i potrafi zachować się

w trudnych sytuacjach.

Uczeń:

. zna swoje prawa i obowiązki,

. odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo

w sytuacjach konfliktowych,

. dostrzega swoje mocne i słabe strony,

. potrafi zaprezentować siebie w grupie

rówieśniczej i szkolnej,

. wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami.

IV

"Jestem kreatywny"

Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym

Uczeń:

. ma poczucie swoich korzeni - rodzina,

środowisko, szkoła,

. ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,

. jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,

. akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,

. doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać,

. potrafi nazwać własne zachowania,

. chce i wyraża potrzeby rozwijania swoich zainteresowań.

planuje dzień pracy , ustala czas na naukę i wypoczynek

V

" Pracuję nad sobą"

Uczeń zna normy

i zasady życia

społecznego i według

nich postępuje.

Uczeń:

. jest świadomy swojej niepowtarzalności,

dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,

. potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,

. posiada konkretną wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich,

. podejmuje próby konstruktywnego

rozwiązywania problemów i konfliktów,

. posiada umiejętność dobrego komunikowania się: potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby, przyjmuje postawy asertywne.

VI

"Dążę do sukcesu"

Uczeń ma poczucie

własnej wartości, dąży

do określenia swojej

tożsamości.

Uczeń:

. rozumie znaczenie "hierarchii wartości",

. dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako

fundament wszystkich innych wartości,

. stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi,

. potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,

. próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,

. wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji,

. ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka,

. potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni koleżeństwo i przyjaźń,

. jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby jego słowa nie rozmijały się z czynami,

. stara się efektywnie i mądrze

wykorzystywać czas,

. wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury,

obyczajów oraz sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach europejskich.

2. Zadania wychowawcze

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno - wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym

Klasy I - III

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

1. Organizowanie zajęć

integrujących zespół

klasowy.

Gry i zabawy integracyjne.

. Imprezy klasowe, wycieczki.

. Uroczystości klasowe i szkolne (np. ślubowanie klas pierwszych, andrzejki,

choinka noworoczna itp.).

. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

prowadzone metodami

aktywizującymi.

Wychowawca

Pedagog

Dyrekcja

2. Opracowanie

obowiązujących

w klasie, w szkole i

poza szkołą norm i reguł

zachowania.

. Kontrakt klasowy

. Czynny udział w imprezach

kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą.

. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów.

Wychowawca

Nauczyciele

3. Uczenie nawyków

dobrego zachowania

i porozumiewania się

z ludźmi.

. Pogadanki, dyskusje z dziećmi.

. Zabawy integracyjne.

. Inscenizacje przygotowane przez uczniów obrazujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach.

. Przykłady pozytywnych wzorców literackich.

. Gazetki tematyczne.

. Realizacja innowacji " Kodeks dobrych manier"

.Konkursy wewnątrzklasowe np. konkurs grzeczności

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

4. Tworzenie

i kultywowanie tradycji

szkoły, miasta, regionu

i państwa.

. Udział w ważnych uroczystościach, apelach.

. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

. Zapoznanie z legendami związanymi z naszym miastem, regionem i państwem.

. Uczestnictwo w akcjach ekologicznych na terenie naszego miasta.

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrekcja

5. Organizowanie sytuacji

sprzyjających

podnoszeniu wiary we

własne możliwości.

. Tworzenie klasowych tablic pochwał

"Każdego można za coś pochwalić".

. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

. Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.

. Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym oraz Samorządzie Uczniowskim

Wychowawca

Nauczyciele

Opiekun SU kl. I - III

6. Organizowanie zajęć

wskazujących drogi

rozwiązywania

problemów.

. Pogadanki z wychowawcą.

i pedagogiem szkolnym.

. Spotkania z policjantem.

. Scenki dramowe

Wychowawca

Pedagog

Dyrekcja

Klasy IV - VI

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

1. Rozpoznawanie

i wyrażanie własnych

uczuć i emocji.

. Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

. Spotkania z l pielęgniarką.

. Pogadanki.

. Projekcje filmów.

. Analiza utworów literackich i spektakli teatralnych.

Wychowawca

Pedagog

Nauczyciele

Dyrekcja

2. Przygotowanie do

pełnienia ról w rodzinie

i społeczeństwie.

. Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców.

. Festyn rodzinny

. Godziny wychowawcze.

. Lekcje przedmiotowe, ścieżki edukacyjne

. Wychowanie do życia w rodzinie - zajęcia za zgodą rodziców.

Wychowawca

Nauczyciele

3. Organizowanie sytuacji

sprzyjających

podnoszeniu wiary we

własne możliwości.

. Tworzenie klasowych tablic pochwał "Każdego można za coś pochwalić"

. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

. Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.

. Udział w konkursie "Klasa Roku"

. Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym.

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Opiekun SU Kl. IV - VI

4. Opracowanie

obowiązujących

w klasie, w szkole i

poza szkołą norm i reguł

zachowania.

. Ustalenie zasad

oceniania zachowania ,

samoocena

. Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, poznanie Statutu i Regulaminu Szkoły i zasad WSO - ocenianie zachowania uczniów

. Zawieranie kontraktów klasowych

Wychowawca

Nauczyciele

5. Zagospodarowanie

czasu wolnego.

. Koła zainteresowań

. EREM

. Współpraca z MCK, Caritasem, świetlicami środowiskowymi

. Organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych.

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrekcja

6. Przekazanie wiedzy na

temat troski o własne

zdrowie.

. Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych.

. Spotkania z pielęgniarką

. Omawianie stosownej literatury.

. Gazetki tematyczne

. Organizowanie aktywnego wypoczynku

Wychowawca

Pedagog

Dyrekcja

Opiekun PCK i klubu "Wiewiórka"

 

7. Przygotowanie do

pełnienia ról

społecznych oraz

odpowiedzialności za

środowisko.

. Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim.

. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na

terenie miasta.

. Współpraca z ZHR.

. Udział w akcjach "Sprzątanie Świata".

. Udział konkursach.

. Organizowanie zbiórek surowców wtórnych

Opiekun SU

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Dyrekcja

Opiekun Klubu Ekologicznego

8. Pomoc uczniom

w uzyskaniu orientacji

etycznej i hierarchizacji

systemu wartości.

. Prelekcje i pogadanki na temat tolerancji.

. Inscenizacja, drama.

. Rekolekcje.

. Lekcje języka polskiego, religii ukazujące wzorce osobowe w literaturze i w świecie współczesnym.

. Akcje charytatywne.

. Pomoc koleżeńska - odwiedzanie chorych koleżanek i kolegów.

. Wolontariat ( pomoc uczniom mającym kłopoty w nauce).

. Praktyki religijne.

. Wyjścia na wartościowe filmy, sztuki teatralne, wystawy.

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Dyrekcja

9. Integrowanie rodziców

i angażowanie ich do

pracy na rzecz klasy,

szkoły.

. Udział rodziców w

uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach,

. Lekcje otwarte z udziałem rodziców.

. Festyn Rodzinny

Wychowawca

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

VII Wzorzec osobowy absolwenta

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 • korzysta z różnych źródeł informacji, stosuje TI, zna języki obce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 • planuje i organizuje własny proces uczenia się
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • jest tolerancyjny
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą,
 • jest obowiązkowy
 • potrafi zwrócić się o pomoc
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie

VIII Strategie zapewniające realizację zadań wychowawczych:

- cykliczne (co 3 lata) przeprowadzanie w klasach III-cich i VI-tych ankiet

mających na celu analizę edukacji szkolnej (atmosfery szkolnej, stopnia

akceptacji programu). Wnioski z ankiet nauczyciele będą wykorzystywać w

dalszej pracy wychowawczej,

- cykliczne (co 3 lata) przeprowadzanie w klasach III-cich i VI-tych ankiet

dla rodziców (mających na celu wyłonienie oczekiwań rodziców wobec

szkoły oraz ocenę pracy wychowawczej szkoły i współpracę ze szkołą),

- powołanie "Rzecznika Praw Ucznia",

- wyróżnienia rodziców angażujących się na rzecz szkoły,

- tytuł "Absolwenta Roku" promujący wzorzec osobowy absolwenta szkoły,

- prowadzenie "Kroniki Szkoły" jako efekt osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych ,

- rejestr negatywnych zachowań uczniów.

- elektroniczny rejestr zachowań uczniów na terenie szkoły (monitoring wizyjny)

IX Załączniki

1. Plany pracy wychowawczej kl. I - VI.

2. Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV - VI

3. Harmonogram pracy zespołów wychowawczych

4 Plan spotkań edukacyjnych z rodzicami

6. Regulamin szkoły

7. Regulamin oceniania zachowania uczniów