Zajęcia przeznaczone są dla 20 uczniów z klas V-VI  uzdolnionych matematycznie z podziałem na dwie grupy. Udział w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic matematyki. Podczas zajęć, poprzez stosowanie różnych metod i form pracy, uczniowie  mogli przygotować się do udziału w konkursach z matematyki. Podstawowym zadaniem było rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej, wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia, efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji, twórczego rozwiązywania problemów oraz rozwijania samodzielności i kreatywności. Podczas zajęć rozwązywano zadania konkursowe różnego szczebla, zagadki matematyczne, gry matematyczne, łamigłówki  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Bartoszko, mgr Ilonę Skibę-Dąbrowską.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 10 uczniów z klas IV-VI. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku. Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kodowaniem.

Podczas zajęć uczniowie:

 • Rozbudzają zainteresowanie programowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce.
 • Zwiększają wiedzę z podstaw programowania.
 • Rozwijają kreatywne i analityczne myślenie.
 • Uczą się dobrej komunikacji i pracy w zespole oraz rozwiazywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Prowadzący: mgr Tomasz Dziermański

     W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia,które miały na celu przygotowywać uczniów do konkursów z języka angielskiego odbywających się w szkole, województwie i kraju. Korzystało z nich 10 uczniów z klas V-VI. Grupa została utworzona spośród zdolnych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, którzy zgłosili chęć brania udziału w konkursach i olimpiadach.
 Prowadzone raz w tygodniu zajęcia w ramach w/w projektu miały na celu rozbudzenie w uczniach ciekawości językowej, uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich, kształtowanie postaw twórczych, organizowanie konwersacji językowych, skuteczne używanie języka angielskiego w mowie i piśmie, rozszerzenie możliwości poznawania j. angielskiego, tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka oraz zmotywowanie uczniów do własnych poszukiwań twórczych.
Prowadzący: mgr Danuta Skowrońska

 

 

"Z matematyką za pan brat"

    W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 20 uczniów z klas IV-VI.

       Zajęcia, które trwały po 20 godzin miały na celu:

 • rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką
 • rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką
 • popularyzację matematyki przez realizację różnych przedsięwzięć
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • wspomaganie kreatywności uczniów
 • możliwość wykorzystania różnych źródeł informacji i ICT
 • przedstawienie wykonanego przez uczniów produktu końcowego: makiety zaprojektowanego miasta pt. „W tym mieście chciałbym mieszkać”.

Prowadzący: mgr Grażyna Krasny  

 

 

       W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”
Korzystało z nich 20 uczniów z klas I-VI. Grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.
       Zajęcia miały na celu:
   - zainteresowanie grą w szachy
   - rozwój logicznego myślenia
   - zainicjowanie strategicznych umiejętności
   - udział w rywalizacji i położenie nacisku na szacunek do rywala i go gry
   - poznawanie nowych i doskonalenie znanych już technik szachowych

Prowadzący: mgr Jakub Kurek, mgr Jacek Koryczan