W II semestrze 2016/2017 prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas IV. Korzystało z nich 20 uczniów.

    Zajęcia miały na celu:  wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych , wspieranie uczniów . Zachęcały do utrwalania tabliczki mnożenia poprzez wykorzystywanie jej znajomości w różnych grach dydaktycznych. Uczyły samodzielności , wytrwałości w pracy. Poprzez zabawy edukacyjne zachęcały i rozbudzały zainteresowanie matematyką.

 

Prowadzący: mgr Anna Bartoszko, mgr Grażyna Krasny

      W II semestrze 2016/2017 prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas V

Korzystało z nich 10 uczniów z klasy V A , V B i V C.

       Zajęcia miały na celu:  wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych , wspieranie uczniów . Zachęcały do utrwalania tabliczki mnożenia poprzez wykorzystywanie jej znajomości w różnych grach dydaktycznych. Uczyły samodzielności , wytrwałości w pracy. Poprzez zabawy edukacyjne zachęcały i rozbudzały zainteresowanie matematyką. Na bieżąco utrwalały przerabiane wiadomości na lekcjach matematyki.

Prowadzący: mgr  Grażyna Krasny

Matematyka jest to przedmiot uważany za trudny przez co niezbyt lubiany przez uczniów. Przedmiot ten sprawia więcej trudności niż inne zajęcia i szybciej nawarstwiają się z niego zaległości. Aby zaradzić tej sytuacji 10 uczniów klasy VI naszej szkoły brało udział w „Interaktywnych warsztatach matematyczych”. Wykorzystanie w nauczaniu tablicy interaktywnej

uatrakcyjniło zajęcia , zwiększyło motywację uczestników do nauki. Uczniowie utrwalili wiadomości o liczbach całkowitych, obliczali pola powierzchni i objętości graniastosłupów oraz poznali pojęcie wyrażeń algebraicznych.

Prowadzący: mgr Beata Piwowarska 

        W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia „Interaktywne warsztaty matematyczne”. Korzystało z nich 20 uczniów klas III. Celowość zajęć wynikała z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów.   

Zajęcia miały na celu:

 • rozwijanie umiejętności edukacyjnych z wykorzystaniem TIK,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • kształtowanie pojęć matematycznych,
 • rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do nauki,
 • ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji
  uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, - kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w
  życiu codziennym,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce

W trakcie zajęć dobierano środki i metody w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów.                                                                                                                 Uczniowie aktywnie,  uczestniczyli w zajęciach. Korzystali z wielu pomocy dydaktycznych, które zakupiono w ramach projektu. Dzięki temu poprawiła się sprawność liczenia, umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych oraz logiczne myślenie. Dzieci stały się bardziej aktywne, samodzielne i pewne siebie. Potrafią współpracować w grupie i dążyć do wyznaczonych celów. Wszystkie te działania dają pozytywne rezultaty. Uczniowie otrzymują lepsze oceny ze sprawdzianów, chętniej odrabiają prace domowe, wzrosła ich motywacja do nauki. Warsztaty matematyczne w dużej mierze pozwoliły uczniom słabszym wyrównać braki edukacyjne.


                                                                             prowadzenie zajęć :mgr  Anna Szczepańska 

                                                                                                  mgr Anetta Stasiowska

 

 

       W II semestrze 2016/2017r. z zajęć korzystało  10 uczniów z klas II.

       Zajęcia miały na celu: ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, analizę prostych zagadnień i problemów matematycznych, praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach z matematyki, rozwijanie sprawności rachunkowej, rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji.

Prowadzący: mgr Anna Babicz 


       W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 kontynuowano zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów ze wszystkich  klas pierwszych.
Ideą projektu było wyrównywanie braków edukacyjnych poprzez stosowanie interaktywnych metod nauczania, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach z matematyki, rozwijanie sprawności rachunkowej, rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania, motywowanie do przezwyciężania trudności .             
Osiąganie stawianych celów poznawczych następowało poprzez:
Rozwijanie wyobraźni i intuicji matematycznej.
Stwarzanie sytuacji do odkrywania i twórczego myślenia ucznia.
Odpowiednie metody pracy ze szczególnym naciskiem na metody aktywizujące oraz interaktywne.
Stosowanie pracy w grupach.
Indywidualizację procesu nauczania
Stosowanie na zajęciach środków dydaktycznych głównie-tablica interaktywna oraz oprogramowanie komputerowe.
Dzieci poprzez zabawę, różnego rodzaju gry i łamigłówki matematyczne wzbogacały wiadomości szkolne oraz  rozbudzały w sobie ciekawość matematyczną. Poprawiły swe  wyniki w nauce, przez co wzmocniły poczucie własnej wartości.

                                                                                                Prowadzący: mgr A. Stasiowska-Chmura