2

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku zaprasza do złożenia pisemnej oferty na zestawy techniczne w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Rozdział 6. Tryb uproszczony – wydatki o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł. netto

I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów technicznych na potrzeby realizacji Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych, w asortymencie i ilościach podanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. Dostawa będzie zrealizowana w ilości i terminie podanym przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje tylko i wyłącznie oryginalnych artykułów. Zamienniki nie są dopuszczane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne artykuły. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów na adresy poszczególnych Szkół Podstawowych w Słupsku.
II. Miejsce realizacji zamówienia.
Szkoła Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka,76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 17 .
III. Termin realizacji zamówienia: do 23.06.2018 r.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny, rezygnacji z niektórych produktów lub zmniejszenia ilości lub poszerzenia ilości dostarczonych artykułów w oparciu o parametry podane w ofercie.
2. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe oferenta w terminie: 14 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.

IV. Wymagania dotyczące oferentów.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Przygotowanie ofert.
1. Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.
4. Ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę upoważnioną.
5. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi oferent.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne artykuły.
VI. Dokumenty składające się na ofertę.
Oferta powinna zawierać:
• wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• dokument stwierdzający wpis do rejestru / ewidencji firm prowadzących działalność gospodarczą;
• wypełniona tabela oferowanego asortymentu – załącznik nr 2
• określenie terminu realizacji – załącznik nr 3
• oświadczenie o zwrotach/wymianach – załącznik nr 4

VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać osobiście, pocztą na adres Szkoła Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka,76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 17 do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.00. Oferty należy składać w kopertach opisanych: „Dostawa środków technicznych na potrzeby realizacji projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” .
VIII. Kryteria wyboru ofert.
1. cena: 80 punktów
2. warunki dostawy: 20 punktów
Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.
IX. Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert
tj. do dnia 14 grudnia 2016 r.

X. Data i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2016 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

XI. Uprawnieni do udzielania informacji.
Uprawnionymi osobami do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:

Ewa Koźlakiewicz,– tel. 693064301 w godzinach 8.00 – 14.00

 

Załączniki