R E G U L A M I N     

S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI N R 4  IM.GUSTAWA Morcinka 

W SŁUPSKU

 

SPIS  TREŚCI

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ  I

Człowiek – członek szkolnej społeczności.

ROZDZIAŁ  II

Bezpieczeństwo uczniów

ROZDZIAŁ  III

Lekcja

ROZDZIAŁ  IV

Praca domowa

ROZDZIAŁ  V

Zeszyt przedmiotowy

ROZDZIAŁ  VI

Podręcznik

ROZDZIAŁ  VII

Ocena szkolna

ROZDZIAŁ  VIII

Dyżurny szkolny

ROZDZIAŁ  IX

Frekwencja

ROZDZIAŁ  X

Kultura zachowania

ROZDZIAŁ  XI

Wygląd i strój ucznia

ROZDZIAŁ  XII

Zasady korzystania z telefonu komórkowego

PRZEPISY KOŃCOWE

 

WSTĘP

1) Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki wszystkich członków społeczności szkolnej.

2) Regulamin szkoły opracowany został wspólnie przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku.

3) Regulamin szkolny wchodzi w życie z dniem  18 września 2007 r.

 

ROZDZIAŁ  I

CZŁOWIEK  -  CZŁONEK SZKOLNEJ  SPOŁECZNOŚCI.

 

Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi) - bez względu na swój wiek i funkcję - ma określone prawa i obowiązki.

Prawa :

1) Poszanowania swej godności osobistej, dobrego imienia oraz własności  osobistej.

2)  Występowania w obronie naruszanej godności własnej lub innych, zawsze jednak zgodnie z zasadami kultury osobistej.

3) Rzetelnej  i sprawiedliwej oceny swojego  zachowania i postępów  w nauce lub oceny swojej  pracy przez przełożonych.

 

Obowiązki  :

1) Szanowanie godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.

2) Przestrzeganie zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, nie będącymi członkami społeczności szkolnej.

3) Sprawujący przyznaną mu władzę ( opiekę ) nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych sobie osób oraz o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

Nikt nie ma prawa do  :

wykorzystywania  swej przewagi wieku, funkcji lub siły fizycznej  do naruszania godności i praw innego człowieka.

Każdy członek szkolnej społeczności  odpowiada, proporcjonalnie do swej dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji, za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

 

ROZDZIAŁ  II

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

Uczniowie mają prawo do :

1) Bezpiecznego spędzania czasu w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2) Bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń szkolnych.

 

Uczniowie mają obowiązek  :

1) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych członków szkolnej społeczności.

2) Przestrzegać zasad kultury osobistej.

3) Przestrzegać zasad BHP i regulaminów  obowiązujących w poszczególnych pracowniach lekcyjnych, salach gimnastycznych, bibliotece, czytelni, szatni. 

Uwaga: Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły niebezpiecznych i wartościowych przedmiotów oraz zapraszania  osób obcych. 

 

Nauczyciele mają obowiązek  :

1) Kontrolować i oceniać zachowanie uczniów na terenie szkoły.

2) Pełnić dyżury podczas przerw, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję szkoły.

3) Sprawdzać przed zajęciami, w czasie zajęć i po zajęciach oraz w czasie dyżurów czy warunki, w których odbywają się zajęcia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia czy życia uczniów. W wypadku dostrzeżenia zagrożenia należy wyprowadzić  uczniów z niebezpiecznego miejsca, usunąć zagrożenie lub nie dopuścić do zajęć albo je przerwać.  O zaistniałej  sytuacji należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły.

4) Zapobiegać dewastacji sprzętu szkolnego. 

Uwaga : Uczniowie nie mogą przebywać  w salach lekcyjnych w czasie przerw  oraz lekcji bez  opieki nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ   III

LEKCJA

 

Lekcja jest główną formą procesu nauczania i realizacji podstawowego i obowiązkowego programu szkoły.

Uczniowie  mają  prawo  do  :

1) Znajomości celu lekcji, swoich zadań w jej toku oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.

2) Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w trakcie lekcji.

3) Zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pracy domowej w pierwszym dniu po dłuższej chorobie (od min. tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności)

4) Co najmniej 3 dni na uzupełnienie braków wynikających z długiej absencji lub  w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6) Zgłoszenia nieprzygotowania z każdego przedmiotu nauczania ( raz w semestrze lub częściej,  w uzgodnieniu z nauczycielem)

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Punktualnie przychodzić na zajęcia.

2) Brać aktywny udział w lekcjach.

3) Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.

4) Uzupełnić braki wynikające z absencji.

5) Przynosić do szkoły zeszyty, podręczniki, przybory szkolne i inne pomoce zalecone przez nauczyciela.

6) Wypełniać obowiązki dyżurnego, zgodnie z zaleceniami nauczycieli.

7)  Dostarczać wychowawcy, w terminie do dwóch dni od czasu powrotu do szkoły, umotywowane przez rodziców (prawnych opiekunów) usprawiedliwienie nieobecności w szkole. 

Uwaga: Podczas zajęć zabrania się jedzenia, żucia gumy. Picie napojów możliwe jest po uzgodnieniu z nauczycielem. 

 

Nauczyciele  mają  prawo  do  :

1) Wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Ułatwiać uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego.

2) Motywować aktywność poznawczą uczniów.

3) Przygotować niezbędne środki dydaktyczne i zapewnić bezpieczne ich używanie.

4) Udzielać pomocy uczniom w przypadku natrafienia przez nich na trudności.

5) Dostosować wymagania do możliwości uczniów  posiadających opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6) Zapewnić uczniom w wybranej formie chwilę odpoczynku organizowaną  w środku lekcji, zwłaszcza  w klasach I – III ( w klasach IV – VI na lekcjach szczególnie trudnych).

 

ROZDZIAŁ  IV

PRACA   DOMOWA

Praca domowa służy do wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności i sprawności lub przygotowania się do następnej lekcji.

Uczniowie mają prawo do  :

1) Weekendów bez pracy domowej z wyjątkiem przedmiotów występujących w rozkładzie lekcji bezpośrednio po sobie w piątek i poniedziałek w wymiarze  2 godzin tygodniowo.

 

Uczniowie  mają obowiązek  :

1) Starannego i samodzielnego wykonania pracy domowej.

2) Kształtowania nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym zostały polecone.

3) Zgłoszenia braku pracy domowej na początku lekcji i uzasadnienia przyczyny.

 

Nauczyciele  mają  prawo  do  :

1) Ustalania zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny.

2) Usprawiedliwienia niewykonania pracy domowej przez swoich uczniów.

3) Wystawiania uczniom oceny niedostatecznej, w przypadku powtórnego braku tej samej pracy domowej. 

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Uwzględniania różnych okoliczności domowych i rodzinnych u swoich uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej.

2) Udzielenia  pomocy (dodatkowych wskazówek) w wykonaniu pracy domowej, w przypadku natrafienia przez uczniów na trudności.

Rodzice  mają  obowiązek  :

1) Interesować się pracą domową swego dziecka.

2) Zapewnić właściwe warunki do wykonania pracy domowej.

 

ROZDZIAŁ  V

ZESZYT PRZEDMIOTOWY

 

Służy do zapisu wiadomości, ćwiczeń, zadań wykonywanych w czasie lekcji 

i  w domu oraz kształtowania nawyku poprawnego notowania i starannego pisania.

 

Uczniowie  mają  prawo  do :

1) Ukierunkowania przez nauczyciela, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy.

2) Oceny  estetyki zeszytu przez nauczyciela przynajmniej 1 raz w semestrze.

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Przynosić zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję.

2) W przypadku braku zeszytu zgłosić ten fakt nauczycielowi na początku lekcji.

3) Uzupełnić braki w zeszycie na kolejną lekcję.

4) Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymogami nauczyciela.

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Ukierunkować i kontrolować prowadzenie przez ucznia zeszytu.

2) Oceniać zeszyt przedmiotowy ucznia co najmniej 1 raz w semestrze.

Rodzice  mają  obowiązek  :

1) Przeglądać zeszyty swoich dzieci.

2) Zachęcać do staranności w prowadzeniu zeszytów przedmiotowych.

 

ROZDZIAŁ   VI

PODRĘCZNIK

Uczniowie  mają  prawo  do  :

1) Informacji, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zalecanych  przez nauczycieli  podręcznikach.

2) Pozostawiania podręczników w swojej klasie. 

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Przynosić do szkoły podręczniki zgodnie z wymogami nauczycieli.

 

Nauczyciele  mają  prawo  :

1) Dokonać wyboru podręcznika głównego jak i pomocniczego swego przedmiotu,  zgodnie z rozporządzeniem  MEN w sprawie podręczników.

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Poinformować, z odpowiednim wyprzedzeniem, o swojej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika  uczniów i ich rodziców.

Rodzice  mają  obowiązek  :

1) Zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników wskazanych przez szkołę.

Władze  szkoły  

W ramach posiadanych możliwości  winny gromadzić podręczniki przeznaczone dla uczniów z najuboższych rodzin, organizować kiermasze podręczników. 

 

ROZDZIAŁ  VII

OCENA SZKOLNA

 

Przedstawia opinię nauczyciela wobec postępów ucznia w nauce lub jego zachowania.  

 

Uczniowie  mają  prawo  do  :

1) Znajomości kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.

2) Obiektywnego,  sprawiedliwego i jawnego oceniania.

3) Znajomości zakresu materiału nauczania przewidzianego do kontroli oraz do określenia terminu sprawdzianu, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4) Najwyżej dwóch sprawdzianów  w ciągu tygodnia, przy czym w jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian.

5) Zgłoszenia chęci poprawienia każdej oceny z prac klasowych (jednorazowo, w okresie dwóch tygodni) i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela.

6) Nietraktowania przez nauczycieli zachowania ucznia na lekcji jako kryterium oceny poziomu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Respektowania zaleceń nauczycieli odnośnie zasad kontroli swoich  osiągnięć.

2) Umożliwiania nauczycielowi prawidłowego  oceniania  postępów w nauce.

3) Ponoszenia  odpowiedzialności za unikanie sprawdzianów, innych prac pisemnych  i odpowiedzi ustnych.

 

Nauczyciele  mają  prawo  do  :

1) Stosowania  „kartkówki”, dyktanda w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej uczniów.

2) Niewpisywania ocen z „kartkówki” do dziennika lekcyjnego, jeżeli wyniki okazałyby się niezadawalające.

 

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Zapoznania uczniów i ich rodziców z zasadami Wewnątrzkolnego Systemu Oceniania.

2) Przy ocenianiu uczniów kierować się sprawiedliwością i obiektywizmem, uwzględniać faktyczne możliwości uczniów i uzasadniać wystawiony stopień.

3) Respektowania zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w przepisach. 

4) Systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w e- dzienniku. 

5) Systematycznego  informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

 

Rodzice  mają  prawo:

1) Zapoznania się z Wewnatrzszkolnym Systemem Oceniania.

2) Poznania osiągnięć dziecka w nauce i zachowaniu podczas indywidualnych i zorganizowanych spotkań z nauczycielami i wychowawcą. 

 

Rodzice  mają obowiązek:

1) Zorganizowania dziecku warunków do nauki w domu.

2)Zapewnieniu mu pomocy w nauce.

3) Systematycznego sprawdzania postępów dziecka.

4) Regularnego uczestniczenia w zebraniach z wychowawcą.

 

ROZDZIAŁ  VIII

DYŻURNY  SZKOLNY

 

Nauczyciel   ma  obowiązek  :

1) Wyznaczyć dyżurnego lub upoważnić do wyznaczenia przewodniczącego klasy.

 

Uczeń dyżurny ma obowiązek :

Wykonać wszystkie czynności porządkowe zlecone poprzez nauczyciela w czasie zajęć szkolnych:.

a) przed wyjściem z klasy uczniów na przerwę zostawić czystą tablicę, 

b) zadbać o wywietrzenie sali lekcyjnej między zajęciami,

c) dopilnować porządku w klasie,

d) zwrócić uwagę na sprzęt multimedialny  

 

ROZDZIAŁ   IX

FREKWENCJA

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Przychodzić do szkoły  10 – 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

2) Nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne.

3) Przebywać na terenie szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

4) Przekazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności   w ciągu dwóch dni od czasu powrotu  do szkoły.   

5) Przebywać  w czytelni, jeżeli nie uczestniczą w lekcjach religii lub są zwolnieni z  wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych - w sytuacjach, gdy lekcje te nie odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej  w danym dniu. 

 

Nauczyciele  mają  obowiązek  :

1) Kontrolować frekwencję uczniów na każdej lekcji, odnotowywać spóźnienia. 

2) Usprawiedliwiać nieobecności ucznia  na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

3)  Zwolnić ucznia w danym dniu, na pisemną prośbę rodziców/ prawnych opiekunów/.

 

Rodzice  mają obowiązek:

1) Dopilnowania dziecka w realizacji obowiązku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ   X 

KULTURA  ZACHOWANIA

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Okazywać szacunek  wszystkim pracownikom szkoły, dorosłym, rodzicom i kolegom.

2) Tworzyć przyjazną atmosferę w szkole w oparciu o porozumienie, życzliwość i partnerstwo.

3) Okazywać pomoc słabszym.

4) Dbać o kulturę języka.

5) Przeciwdziałać przejawom brutalności i poniżania innych uczniów.

6) Dbać o sprzęt szkolny oraz  porządek, ład i estetykę  we wszystkich pomieszczeniach, z których korzysta w szkole.

7) Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów : nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać  środków odurzających.

8) Respektować postanowienia Regulaminu Szkoły w zakresie swoich praw i obowiązków.

9) Przestrzegać ustaleń władz szkolnych.

 

Rodzice mają obowiązek:

1) Reagować na zgłaszane przez szkołę trudności wychowawcze.

2)Odpowiadać materialnie za umyślne zniszczenie mienia szkoły (usunięcie zniszczenia następuje w ciągi dwóch tygodni w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).

Uwaga: Kulturalne zachowanie ujęte w regulaminie obowiązuje ucznia również poza szkołą (podczas wyjść pod opieką nauczyciela).

 

ROZDZIAŁ   XI

WYGLĄD I STRÓJ UCZNIA

 

Strój  codzienny :

1) Powinien być czysty i schludny. 

 

Strój   galowy  :

1) Obowiązuje w dniach obchodów rocznic państwowych i ważnych uroczystości szkolnych:

a) dla dziewcząt:  białe bluzki i ciemne (czarne, granatowe) spódnice lub spodnie

b) dla chłopców: białe koszule i ciemne (czarne, granatowe) spodnie.

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Przestrzegać postanowień Regulaminu Szkoły w sprawie stroju codziennego i galowego.

2) Codziennie oraz na uroczystości i imprezy szkolne przynosić do szkoły  obuwie zmienne: czyste,  na jasnej, antypoślizgowej podeszwie.

 

W szkole obowiązuje zakaz:

farbowania włosów, stosowania makijażu oraz ozdabiania paznokci,

noszenia nakryć głowy.

Dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii przez dziewczęta. 

 

ROZDZIAŁ XII

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

 

Uczniowie  mają prawo:

1) Korzystania  z telefonu komórkowego wyłącznie  w czasie przerwy. 

 

Uczniowie  mają  obowiązek  :

1) Podczas lekcji  nie używać telefonu komórkowego.

2) Podczas pobytu w szkole nie wykonywania telefonem komórkowym zdjęć,  filmów, nagrywania wypowiedzi. 

 

Nauczyciel ma obowiązek:

 1) Reagowania na używanie przez ucznia  telefonu komórkowego poprzez zwrócenie uwagi oraz  w sytuacji , kiedy uczeń nie reaguje na polecenie nauczyciela , odnotowania w e- dzienniku informacji  i przyznania punktów ujemnych z zachowania. 

Rodzic ma obowiązek:

1)  Dopilnowania, by dziecko korzystało z telefonu zgodnie z zapisem w regulaminie. 

PRZEPISY KOŃCOWE

1) Regulamin szkoły jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu może być dokonywana w każdym roku. 

2) Regulamin szkoły musi uwzględnić zagadnienia wynikające z nowych dokumentów MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia oraz innych zarządzeń.

3) Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę  Pedagogiczną.

4) Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły. 

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

Zmiany w regulaminie zatwierdzono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej w dniu  28 października 2014r.