1. Bożenna Straszewska – pedagog I-III

2. Monika Miodek – pedagog klasy IV-VII