1. Bożenna Straszewska – pedagog I-IV

2. Monika Miodek – pedagog klasy V-VIII