Klub Wiewiórka zorganizował w klasach I-III konkurs plastyczny „Cudaczki – Zwierzaczki”. Uczniowie wykonali bardzo piękne prace, które można było podziwiać w holu klas młodszych. Swoimi twórczymi pomysłami i kreatywnością dzieci zaskoczyły mistrzów. Oto prace naszych uczniów.:

 PROGRAM  

 KLUBU  „WIEWIÓRKA”

DZIAŁAJĄCEGO  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4

W SŁUPSKU

 

 

Opiekun: 

Elżbieta Wild

 

 Termin realizacji:

 

rok szkolny 2016/2017

 

Cele i zadania programu:

1.     Głównym celem programu klubu ,,Wiewiórka” jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych,  poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.

2.     Cele szczegółowe to:

·         Wyrabianie właściwych  przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia.

·         Kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw ze zdrowych produktów.

·         Uświadamianie konieczności częstego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

·         Kształtowanie postawy pro-ekologicznej wśród dzieci.

·         Kształtowanie humanitarnych postaw uczniów w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

·         Wdrażanie do prawidłowego współżycia w grupie.

·         Wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury.

·         Poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego zabaw na śniegu i lodzie.

Metody i formy pracy:

Aby podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia w szkole były skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty, należy stosować odpowiednie metody pracy wychowawczo – dydaktycznej. Ze względu na specyfikę edukacji w naszej szkole do najczęściej wykorzystywanych metod należeć będą metody aktywizujące dzieci do pracy min.: twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna (konkursy plastyczne, literackie, sprawnościowe). Uczniowie wezmą udział w spotkaniu z pielęgniarką oraz imprezach szkolnych takich jak: zabawy kształtujące zachowania i nawyki (filmy edukacyjne, programy edukacyjne, zabawy integrujące).

 

Metody pracy z dziećmi wspierają formy pracy:

- praca indywidualna,

- praca grupowa,

- praca zbiorowa.

 

Oczekiwane efekty:

Po  zrealizowaniu programu klubu ,,Wiewiórka” uczeń:

* rozumie konieczność codziennego stosowania zabiegów higienicznych;

* rozumie znaczenie czystości dla zdrowia;

* wie jak dbać o czystość własnego otoczenia;

* rozumie potrzebę codziennego mycia zębów;

* potrafi szczotkować zęby;

* rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania się;

* wie o konieczności jedzenia warzyw i owoców niezbędnych dla zdrowia;

* potrafi kulturalnie jeść;

* potrafi dbać o czystość w trakcie przygotowywania surówek oraz innych posiłków;

* zna sposoby aktywnego wypoczynku;

* rozumie konieczność codziennego, niezależnie od pory roku, dłuższego pobytu na świeżym powietrzu.

 

Regulamin klubu „Wiewiórka”:

Członkiem klubu może być uczeń, który:

* przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,

* codziennie rano i wieczorem myje zęby,

* poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co  najmniej 2  razy w roku,

* pomaga potrzebującym,

* przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

Plan realizacji zamierzonych celów:

L.P.

Miesiąc

Tematyka

1.

Wrzesień

Ø  Powitanie uczniów klas pierwszych jako nowych członków Klubu „Wiewiórka”;

Ø  Zapoznanie  z  zadaniami zaplanowanymi na rok szkolny 2015/2016;

Ø  Omówienie sposobu  realizacji wspólnych zadań

             z PCK;

Ø  Przedstawienie harmonogramu pogadanek, spotkań i konsultacji pielęgniarki szkolnej z uczniami w poszczególnych klasach;

Ø  „Bezpieczna droga do szkoły”  – wyjście na skrzyżowanie ulic, ćwiczenia praktyczne, utrwalające znajomość zasad właściwego poruszania się po drogach;

Ø  Konkurs plastyczny: „Pieszy, uczestnikiem ruchu drogowego” – technika dowolna, format A-3, po 2 prace od klasy 0-III do 30 września;

Ø  Przygotowanie i opieka nad tablicą informacyjną Klubu Wiewiórka.

2.

Październik

Ø  Pogadanka pielęgniarki szkolnej w klasach pierwszych na temat higieny jamy ustnej;

Ø  Projekcja filmu „Doktor Ząbek i legenda Zębolandii”;

Ø  Piękny uśmiech na co dzień” - wykonanie plakatu promującego higienę jamy ustnej – 1 praca od klasy, format min. A3  do 30 października;

3.

Listopad/

Grudzień

Ø  Pogadanka w klasach na temat Wolontariatu, zachęcenie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych odbywających się na terenie szkoły;

Ø  „Mały wolontariusz” - zaprojektowanie i wykonanie odzanki młodego wolontariusza – konkurs dla chętnych uczniów klas 0 – III, prace do 10 grudnia;

Ø  „Zdążyć przed grypą” - propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych - pogadanki w klasach;

Ø  Kontrola czystości wg potrzeb.

4.

Styczeń/Luty

Ø  Pogadanka na temat „Jak unikać niebezpieczeństw” – przygotowanie tabliczek z numerami alarmowymi;

Ø  Wzywam pomoc” - praktyczne ćwiczenia z użyciem telefonu;

Ø  Sam w domu” - bezpieczne zabawy dzieci pod nieobecność rodziców – pogadanki w klasach.

5.

Marzec

Ø  Kilka rad, jak zdrowo iść przez świat”-przegląd literacki – wiersze o tematyce prozdrowotnej - prace do 30 marca.

6.

Kwiecień

Ø  7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia – pogadanki na temat zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia;

Ø  Jedz owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa” - przygotowanie sałatek owocowo – warzywnych w klasach, wspólna degustacja;

9.

Maj/Czerwiec

Ø  Mamo, tato ćwiczmy razem” - poradnik aktywnego miłośnika ruchu na świeżym powietrzu - zaplanowanie ćwiczeń dla całej rodziny;

Ø  Bezpieczne wakacje” - prelekcje i gazetki szkolne;

Ø  Uśmiechnięci żyją dłużej” - podsumowanie pracy Klubu Wiewiórka w roku szkolnym 2015/2016 – gazetka na korytarzu szkolnym.