Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów - ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

---------------------------------------------------------

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA konsultacji dla uczniów
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

---------------------------------------------------------

Lista przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
Lista
Nabór na wolne miejsca od 20.04.2020 r. - tel. 59 845-70-66

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę internetową naboru - https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/

Nabór do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie poprzez stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl/ od 4 maja 2020 r.

REKRUTACJA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja trwa od 04.05.2020r. (godzina 13.00) do 15.05.2020r. (godzina 13.00) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.
2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.
4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.
5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2020r. (od godziny 15.00) do 15.05.2020 r. (do godziny 16.00).
6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.
7. Wniosek można składać za pomocą komputera, tableta, smartfona i innych urządzeń obsługujących połączenia z Internetem.
8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 28.05.2020r. do 02.06.2020r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.
9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej proszę dzwonić do sekretariatu szkoły tel. 598457066

 

 Rodzice
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania ( 25.03.2020r- 10.04.2020r.)

1. Zajęcia z uczniami będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( e-dziennik, mail), poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publicznej telewizji i radiofonii, Platformy Edukacyjnej i innych materiałów wskazanych przez nauczycieli.
2. Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem będzie prowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( e-dziennik, mail, telefon).
3. Aktywność ucznia, czyli zapoznanie się z materiałem i wykonywanie zaleconych zadań, będzie podstawą do oceny ucznia. Uczeń będzie oceniany zgodnie z WZO w kategorii praca domowa, dodatkowa praca- aktywność, uzgodniona z nauczycielem. Nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy ucznia, o każdej formie uczeń / rodzic zostanie poinformowany.
Za ocenę wskazanych prac, uczniów z kształceniem specjalnym odpowiada nauczyciel przedmiotu. Uczniowie / rodzice uczniów z kształceniem specjalnym odsyłają pracę do nauczyciela wspomagającego, który przesyła wiadomość do nauczyciela przedmiotu.
Prace plastyczne, artystyczne, projektowe zostaną ocenione w momencie rozpoczęcia zajęć w szkole.

4. Uczniowie klas I-III

Nauczyciel wysyła zadania na jeden dzień. Rodzic/ uczeń potwierdza zapoznanie się z materiałem do realizacji w danym dniu do godziny 17.00 ( zalogowanie się każdego dnia jest potwierdzeniem obecności ucznia). Nauczyciel przesyła informację o sposobie wykonania i oceniania zadań.

5. Uczniowie klas IV- VIII

Uczeń / rodzic loguje się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i zapoznaje się z zadaniami na dany dzień. O sposobie wykonania zadań i ocenianiu zostanie poinformowany przez nauczyciela. Brak zalogowania ucznia na danej lekcji jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.

6. Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego , będą zamieszczane przez wychowawcę na stronie szkoły sp4slupsk.pl w zakładce szkoła- oddział przedszkolny.
7. Nauczyciele przekazują informację o formie i terminach konsultacji z uczniem / rodzicem drogą elektroniczną ( e- dziennik, mail, telefon). Ustalona godzina i dzień konsultacji będzie obowiązywać w terminie od 25.03.2020r- 08.04.2020r.

Od 09.04.20r do 14.04.20r – przerwa świąteczna. Szkoła nie organizuje w tym czasie zajęć opiekuńczych.

8. Nauczyciele opracowując zadania dla uczniów realizują podstawę programową, a nie podręcznik. ( nie ma zagrożenia niezrealizowania podstawy programowej).

sp4

Kontakt tel.: 59 845-70-66

 

Kadra

pedagogiczna – 2018 –2019

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasie zdalnego nauczania wyciąg z planu pracy szkoły nie funkcjonuje.