nowaw

Celem konkursu „Liga Matematyczna" jest   rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 

1. Konkurs  przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas IV-VIII naszej szkoły.

2. Organizatorem konkursu „Liga Matematyczna" są nauczyciele matematyki.

3. Czas trwania konkursu : październik - maj .

4.  Na początku każdego miesiąca ( od października do kwietnia ) będzie publikowany zestaw zadań na stronie internetowej naszej szkoły www.sp4slupsk.pl    

5. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze formatu A-4 i zawierać imię,  nazwisko ucznia oraz klasę.  Każdy uczeń biorący udział w Lidze oddaje pracę swojej nauczycielce matematyki do końca danego miesiąca. 

6. Po sprawdzeniu prac zostanie ogłoszona lista punktowa i lokata ucznia - w każdym miesiącu.

7. Do finału zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają od 85%-100% wszystkich możliwych punktów.

8. Finał konkursu odbędzie się w maju  b.r..  Rozwiązania zadań sprawdza komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

9. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia w finale.

10. Tytuł Laureata Ligi matematycznej w danym roku szkolnym otrzyma uczeń z największą liczbą punktów uzyskanych w finale ( jeden na każdym poziomie ). Laureaci Ligi Matematycznej zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.