nowaw

 W I semestrze 2017/18 z  zajęć korzystało 10 uczniów z klas V oraz 10 uczniów z klas szóstych.

       Zajęcia miały na celu: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach. Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach z matematyki, rozwijanie sprawności rachunkowej. Rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań.

Prowadzący: mgr Grażyna Krasny

    Interaktywne warsztaty matematyczne to zajęcia dla 10 uczniów klas 4, którym matematyka sprawia trudność.  Zajęcia mają na celu  wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych oraz wspieranie uczniów . Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych uatrakcyjnia spotkania. Uczniowie chętnie ćwiczą na tablicy interaktywnej, dążą do osiągnięcia sukcesu. Celowość zajęć wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów.  

                                                                                              Prowadzący: mgr I.Skiba-Dąbrowska

      W II semestrze 2016/2017 prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas IV. Korzystało z nich 20 uczniów.

    Zajęcia miały na celu:  wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych , wspieranie uczniów . Zachęcały do utrwalania tabliczki mnożenia poprzez wykorzystywanie jej znajomości w różnych grach dydaktycznych. Uczyły samodzielności , wytrwałości w pracy. Poprzez zabawy edukacyjne zachęcały i rozbudzały zainteresowanie matematyką.

 

Prowadzący: mgr Anna Bartoszko, mgr Grażyna Krasny

      W II semestrze 2016/2017 prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas V

Korzystało z nich 10 uczniów z klasy V A , V B i V C.

       Zajęcia miały na celu:  wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych , wspieranie uczniów . Zachęcały do utrwalania tabliczki mnożenia poprzez wykorzystywanie jej znajomości w różnych grach dydaktycznych. Uczyły samodzielności , wytrwałości w pracy. Poprzez zabawy edukacyjne zachęcały i rozbudzały zainteresowanie matematyką. Na bieżąco utrwalały przerabiane wiadomości na lekcjach matematyki.

Prowadzący: mgr  Grażyna Krasny

Matematyka jest to przedmiot uważany za trudny przez co niezbyt lubiany przez uczniów. Przedmiot ten sprawia więcej trudności niż inne zajęcia i szybciej nawarstwiają się z niego zaległości. Aby zaradzić tej sytuacji 10 uczniów klasy VI naszej szkoły brało udział w „Interaktywnych warsztatach matematyczych”. Wykorzystanie w nauczaniu tablicy interaktywnej

uatrakcyjniło zajęcia , zwiększyło motywację uczestników do nauki. Uczniowie utrwalili wiadomości o liczbach całkowitych, obliczali pola powierzchni i objętości graniastosłupów oraz poznali pojęcie wyrażeń algebraicznych.

Prowadzący: mgr Beata Piwowarska 

        W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia „Interaktywne warsztaty matematyczne”. Korzystało z nich 20 uczniów klas III. Celowość zajęć wynikała z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów.   

Zajęcia miały na celu:

 • rozwijanie umiejętności edukacyjnych z wykorzystaniem TIK,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • kształtowanie pojęć matematycznych,
 • rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do nauki,
 • ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji
  uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, - kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w
  życiu codziennym,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce

W trakcie zajęć dobierano środki i metody w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów.                                                                                                                 Uczniowie aktywnie,  uczestniczyli w zajęciach. Korzystali z wielu pomocy dydaktycznych, które zakupiono w ramach projektu. Dzięki temu poprawiła się sprawność liczenia, umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych oraz logiczne myślenie. Dzieci stały się bardziej aktywne, samodzielne i pewne siebie. Potrafią współpracować w grupie i dążyć do wyznaczonych celów. Wszystkie te działania dają pozytywne rezultaty. Uczniowie otrzymują lepsze oceny ze sprawdzianów, chętniej odrabiają prace domowe, wzrosła ich motywacja do nauki. Warsztaty matematyczne w dużej mierze pozwoliły uczniom słabszym wyrównać braki edukacyjne.


                                                                             prowadzenie zajęć :mgr  Anna Szczepańska 

                                                                                                  mgr Anetta Stasiowska